Obchodné podmienky pre podnikateľské vzťahy

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi podnikateľskými subjektmi. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho na jednej strane a kupujúceho na strane druhej.

Predávajúcim je spoločnosť:

 

Shevimpex s.r.o.
Pri bitúnku 13
040 01 Košice

IČO: 46 807 446
IČ DPH: SK2023590976
Číslo účtu:
IBAN: SK77 0200 0000 0030 5430 2454
BIC: SUBASKBX

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 30510/V.

Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba (SZČO), alebo právnická osoba, ktorá doručila objednávku.

II. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu výrobky alebo služby podľa objednávky.

Záruka začína plynúť dňom vystavenie faktúry.

III. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti uvedenej vo faktúre.

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.

IV. Objednávanie tovaru

Kupujúci objednáva tovar priamym zadaním objednávky obsahujúcim kompletnú špecifikáciu.

V. Cena za tovar alebo služby

Ceny za tovar alebo služby sa riadia cenovou ponukou zo strany dodávateľa.

VI. Platba za objednávku

Platba za objednávku sa riadi cenovou ponukou dodávateľa.

VII. Dodacie podmienky

Dodacie podmienky sa riadia cenovou ponukou dodávateľa.

VIII. Záruky a reklamácie

Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru objednávateľom. Pri obchodných vzťahoch medzi podnikateľmi je garančná doba u dodávaných výrobkov štandardne upravená na dobu 6 mesiacov od ich dodávky, pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak.

Neručime za spracovanie doneseného materiálu, nakoľko nemôžeme ovplyvniť jeho kvalitu a tým aj úspešnosť jeho spracovania.

Záručná doba na nové stroje je štandardne stanovená na 12 mesiacov odo dňa uvedenia do prevádzky, pokiaľ sa obe strany písomne nedohodli inak. Záruka sa nevsťahuje na súčiastky spotrebného charakteru.

Záručná doba na použité stroje je jeden mesiac  a vsťahuje sa iba na skryté vady - ktoré nebolo možné zistiť pri odovzdaní stroja do používania. Záruka sa nevsťahuje na súčiastky spotrebného charakteru.