Obchodné podmienky_

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.shevimpex.sk. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.shevimpex.sk a zároveň predávajúcim je spoločnosť:

 

Shevimpex s.r.o.
Pri bitúnku 13
040 01 Košice

IČO: 46 807 446
IČ DPH: SK2023590976
Číslo účtu:
IBAN: SK77 0200 0000 0030 5430 2454
BIC: SUBASKBX

 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo 30510/V.

Kupujúcim sa rozumie v internetovom obchode zaregistrovaná fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu. Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke spoločnosti Shevimpex s.r.o.

 

II. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:

Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky. Dodávame tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR.

Ak predávajúci nemôže dodať objednaný tovar, je o tom povinný bezodkladne informovať zákazníka a do 15 dní mu vrátiť zaplatený preddavok alebo cenu zaplatenú za tovar na ním určený účet. Zákazník má možnosť sa s internetovým obchodom dohodnúť na náhradnom plnení. V takom prípade je predávajúci povinný dodať zákazníkovi tovar v rovnakej cene a kvalite. Ak sa na náhradnom plnení nedohodnú, predávajúci je povinný nahradiť všetky preukázateľné náklady, ktoré zákazník vynaložil na objednanie tovaru.

Záruka sa riadi platnými predpismi SR. Pokiaľ nie je uvedené inak, je štandardná záruka pre spotrebiteľský predaj 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom. Pri obchodných vzťahoch medzi podnikateľmi je garančná doba u dodávaných výrobkov štandardne upravená na dobu 6 mesiacov od ich dodávky, pokiaľ nebude písomne dohodnuté inak.

Neručime za spracovanie doneseného materiálu, nakoľko nemôžeme ovplyvniť jeho kvalitu a tým aj úspešnosť jeho spracovania.

 

III. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

Zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
                        

IV. Objednávanie tovaru

Kupujúci objednáva tovar jedným z nasledovných spôsobov:

 • on-line priamo na našej stránke www.shevimpex.sk,
 • e-mailom na našu e-mailovú adresu shevimpex@shevimpex.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo.

 

V. Objednávka

Kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie e-mailové a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky (potvrdenie o prijatí objednávky do systému nie je považované za záväzné). Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. Kontakt nutný k potvrdeniu objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú najmä obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

 

VI. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho:

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek do doby potvrdenia prijatia objednávky predávajúcim formou zálohovej faktúry, a to e-mailom na adrese shevimpex@shevimpex.sk. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť meno, číslo objednávky a názov objednaného tovaru. 

Storno objednávky zo strany predávajúceho:

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.),
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru alebo tovar nie je možné dodať v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe,
 • V prípade, ak kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

 

VII. Cena za tovar

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané bez DPH. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je stanovené inak. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.


VIII. Platba za tovar a dopravu

Platba vopred na bankový účet - za tovar je možné zaplatiť prostredníctvom bankového účtu. Predávajúci vystaví kupujúcemu zálohovú faktúru v plnej výške objednaného tovaru a dopravy. Po pripísaní uvedenej čiastky vám bude tovar následne zaslaný kuriérskou službou v dohodnutom dodacom termíne, prípadne si tovar môžete vyzdvihnúť osobne na adrese prevádzky.  Pri platbe je potrebné uviesť ako variabilný symbol  číslo faktúry.

 

Cena za dopravu

Od [kg] Do [kg] Cena v EUR bez DPH
0 2 5,00
2 5 6,90
5 10 8,70
10 20 10,20
20 30 13,30
30 50 18,40
50 a viac 0,50 / kg

 

Platba pri prevzatí tovaru - na dobierku – ak nechcete platiť za tovar vopred a viac Vám vyhovuje platiť pri preberaní tovaru, môžete využiť spôsob platby na dobierku a zaplatiť v hotovosti kuriérovi pri doručení tovaru.

 

Poplatok za dobierku

Cena dobierky v EUR Poplatok za dobierku v EUR
do 150,- 1,50
do 300,- 1,70
nad 300,- 2,00


IX. Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný splniť objednávku kupujúceho a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne, zvyčajne sa dodacia lehota pohybuje v rozmedzí 2-14 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky.

Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad,  ktorý zároveň slúži aj ako dodací list.

Kupujúci je povinný tovar riadne prezrieť, a zároveň sa oboznámiť so všetkými dokladmi týkajúcimi sa tovaru odovzdanými zo strany predávajúceho, najmä dokladmi potrebnými k užívaniu tovaru, a to najneskôr pri jeho odovzdaní. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho jeho odovzdaním.

 

X. Záruky a reklamácie v internetovom obchode

Záruka sa riadi platnými predpismi SR. Pokiaľ nie je uvedené inak, je štandardná záruka 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom prevzatia tovaru spotrebiteľom.
Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu, ak tovar zakúpený od predávajúceho nie je spôsobilý na dohodnutý, alebo obvyklý účel, ak vada tovaru je spôsobená porušením povinností zo strany predávajúceho, pokiaľ nebola spôsobená kupujúcim.
Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru, o ktorých kupujúci v čase uzavretia zmluvy vedel alebo s prihliadnutím na okolnosti, za ktorých sa zmluva uzavrela, musel vedieť, ibaže sa vady týkajú vlastností tovaru, ktoré tovar mal mať podľa zmluvy.
V súlade s § 427 a § 428 ObZ je odberateľ povinný reklamovať zjavnú vadu tovarou bezodkladne po jeho prevzatí , najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia tovaru.  Na neskoršie uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.

Reklamácie vybavujeme v pracovných dňoch prostredníctvom e-mailu, telefonicky, alebo osobne v našej prevádzke na Pri bitúnku 13 v Košiciach, kde je kupujúci povinný reklamovaný tovar doručiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Odporúčame zaslaný tovar poistiť. K reklamácii je potrebné doložiť doklad o zaplatení kúpnej ceny a záručný list (ak bol vydaný). Bez týchto dokladov nebude vec prijatá na reklamáciu. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu.

Ak spotrebiteľ uplatní reklamáciu, predávajúci alebo ním poverený zamestnanec alebo určená osoba je povinný poučiť spotrebiteľa o jeho právach podľa § 622 a § 623 ObZ (oprava, výmena, zľava, vrátenie peňazí).

Na základe rozhodnutia spotrebiteľa, ktoré z týchto práv si uplatní, je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie v závislosti od charakteru vady ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Reklamovaný tovar, resp. výrobok musí byť kupujúcim riadne zabalený, najmä aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. Ak je tovar pred uplynutím záručnej doby a počas doby prepravy uplynie záručná doba na reklamovaný tovar alebo niektorý z jednotlivo reklamovaných výrobkov, nárok na uplatnenie reklamácie a jej vybavenie v tejto časti kupujúcemu zaniká, pričom predávajúci nie je povinný reklamáciu vybaviť. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný formou e-mailu (pokiaľ nie je dohodnuté inak) bezprostredne po ukončení reklamačného konania a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol. Záruka sa nevzťahuje na škody vzniknuté pri neodbornom zaobchádzaní s tovarom, alebo pri nevhodnom uskladnení tovaru u zákazníka.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného tovaru,
 • výmenou tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

XI. Vrátenie tovaru a odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

V súlade so zákonom má spotrebiteľ pri zásielkovom predaji právo odstúpiť od zmluvy do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Máte právo po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom kamennom obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Spotrebiteľ je však zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Od zmluvy nie je možné odstúpiť v prípade predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.  Taktiež nemožno vrátiť tovar , ktorý  vykazuje známky použitia. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, prosíme Vás o dodržanie nižšie uvedených podmienok:

Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. Po dohode s predávajúcim tovar zašlite späť na adresu prevádzky na Pri bitúnku 13,  04 01 Košice alebo ho môžete doručiť osobne na  prevádzku. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia, alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomne prijaté plnenia. Pri zasielaní tovaru dodržte nasledujúce inštrukcie:

 • tovar a príslušenstvo prosím zasielajte nepoškodený,
 • tovar zasielajte prosím kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu  atď.),
 • zašlite spolu s tovarom aj doklad o kúpe (faktúra) a číslo vášho účtu, na ktorý má byť prevedená platba.

Pri vrátení tovaru so zníženou hodnotou v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než je potrebný na zistenie jeho povahy, vlastností a funkčnosti, uhradí zákazník predávajucemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Tovar odporúčame vo vlastnom záujme zaslať doporučene a poistený, prípadne vracajte osobne nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Doporučene neznamená na dobierku - tovar zaslaný na dobierku nepreberáme. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet v zákonom stanovenej lehote 15 dní. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho naspäť.


XII. Ochrana osobných údajov

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní kupujúceho v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje kupujúceho nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje kupujúceho v tomto rozsahu:

 • ak je kupujúci fyzickou osobou, oznámi dodávateľovi krstné meno, priezvisko, e-mailovú adresu, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo;
 • ak je kupujúci právnickou osobou, alebo živnostníkom, oznámi dodávateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby dodávateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo, ktoré sú potrebné pri činnosti dodávateľa a spracováva ich vo svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje dodávateľovi tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania dodávateľovi a údaje budú následne vymazané.

Dodávateľ sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených dodávateľom. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené ani poskytnuté tretej strane.

Internetový obchod www.shevimpex.sk si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (heckerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.